Náš program a kurikulum

Program - Jasle

Príprava na prvé učenie

Deti nás v tomto období veľmi často prekvapujú každodenným viditeľným progresom v ich spolupráci s druhými,v grafomotorických a pohybových zručnostiach. Dvojročné deti zisťujú, čo dokážu a chcú sa stať viac nezávislejší, náš program "Príprava na prvé učenie" im ponúka veľa skúmania, učenia sa nových vecí a zároveň im pomáha vychádzať s ostatnými deťmi, akceptovaním a delením sa. Naším cieľom je naučiť deti základným zručnostiam v hudobnej, telesnej a výtvarnej výchove a v dramatizácií. Všetky naše činnosti sú zamerané na prípravu detí pre škôlkársku triedu a s tým spojený potrebný stupeň zrelej osobnosti dieťaťa.

Program pre jasličkárov

  • Povzbudenie a podporu pre rozvíjanie sebavedomia a samoobslužných zručností
  • Vnútorné vybavenie triedy sa zameriava na rozvoj kognitívnych, emocionálnych, sociálnych a fyzických zručností detí
  • Získavanie skúseností s prácou v malom i väčšom kolektíve
  • Veľa príležitosti pre Vaše dieťa aby rozvíjalo svoj talent v hudobnej, výtvarnej výchove, tancom a dramatizovaním
  • Pravidelné výstupy pre rodičovAko sa snažíme, aby Vaše poklady vyrastali v našej škôlke spokojné.

Komunikujeme s ostatnými

Twinkle rozvíja jazykové zručnosti u každého dieťaťa individuálne
Podnecujeme deti k vyjadrovať sa vo vetách, rozvíjame slovnú zásobu, pričom dieťa rozlišujeme anglický a slovenský jazyk. Posilňujeme komunikačné zručnosti v delení sa s druhými a čítaním a prerozprávaním príbehu.(ako je ukázané video na stránke).

Podporujeme deti ku skúmaniu a objavovaniu

Twinkle využíva program zameraný na zážitkové učenie sa detí, aby si rozšírili svoje poznatky vo všetkých oblastiach.
Snažíme sa zvýšiť zvedavosť u detí skúmaním faktov okolo nás, riešiť problémy; dať deťom príležitosť, aby si precvičovali triedenie, rozpoznávanie rovnakých tvarov; použiť kocky a čísla pri počítaní.

Vytváranie si nových priateľov

Vaše deti sa učia schopnosti spolupracovať s druhými deťmi.
Podporujeme spoluprácu u detí; využívame aktivity v malom i veľkom kolektíve, čím sa zameriavame na posilňovanie potreby u dieťaťa v delení sa, komunikácií, kooperácii. Učíme sa, ako sa vcítiť do pocitov toho druhého a správne reagovať.

Vedieme k zásade: V zdravom tele zdravý duch a vedieme k zlepšovaniu motorických zručností u detí

Twinkle usmerňuje a podporuje Vaše dieťa k upevňovaniu hrubej a jemnej motoriky s potrebnými pomôckami. Zlepšujeme koordináciu tela vďaka strihaniu, lepeniu.

Podporujeme kreativitu u dieťaťa

Twinkle podporuje deti aby vedeli vyjadriť svoje potreby.

čas aktivity
7:15 - 8:30 Aktivity vedené učiteľkami. Deti sa hrajú individuálne alebo v malých skupinkách, kým všetky deti prídu do škôlky.
8:30 - 9:00 raňajky
9:00 - 10:00 Ranné aktivity a spoločné aktivity: Učiteľky vedú spoločné ranné pravidelné aktivity, kalendár, delenie sa, diskusia o plánovaných, prípadne minulých aktivitách.
10:00 - 11:30 Vonkajšie aktivity
11:30 - 12:00 Obed
12:15 - 12:30 deti sa chystajú na spánok resp. oddych (platí pre tie deti, ktoré už nespávajú)
12:30 - 14:15 Odpočinok a stíšenie: deti spia, resp. oddychujú. Ako sa postupne budia, môžu si vybrať z množstva tichých aktivít. Napr. skladačiek, kreslenie, modelovanie, čítanie kníh, skladanie puzzle.
14:15 - 14:30 Olovrant
14:30 - 15:30 krúžky podľa rozvrhu
15:30-17.00 Deti si vyberajú z množstva vonkajších aktivít