Náš program a kurikulum

Program - Jasle

Príprava na prvé učenie

Deti nás v tomto období veľmi často prekvapujú každodenným viditeľným progresom v ich spolupráci s druhými,v grafomotorických a pohybových zručnostiach. Dvojročné deti zisťujú, čo dokážu a chcú sa stať viac nezávislejší, náš program "Príprava na prvé učenie" im ponúka veľa skúmania, učenia sa nových vecí a zároveň im pomáha vychádzať s ostatnými deťmi, akceptovaním a delením sa. Naším cieľom je naučiť deti základným zručnostiam v hudobnej, telesnej a výtvarnej výchove a v dramatizácií pri napodobnovaní. Všetky naše činnosti sú zamerané na prípravu detí pre škôlkársku triedu a s tým spojený potrebný stupeň zrelej osobnosti dieťaťa.

Program pre jasličkárov

  • Povzbudenie a podporu pre rozvíjanie sebavedomia a samoobslužných zručností
  • Vnútorné vybavenie triedy sa zameriava na rozvoj kognitívnych, emocionálnych, sociálnych a fyzických zručností detí
  • Získavanie skúseností s prácou v malom i väčšom kolektíve
  • Veľa príležitosti pre Vaše dieťa aby rozvíjalo svoj talent v hudobnej, výtvarnej výchove, tancom
  • Pravidelné výstupy pre rodičovAko sa snažíme, aby Vaše poklady vyrastali v našej škôlke spokojné.

Komunikujeme s ostatnými

Twinkle rozvíja jazykové zručnosti u každého dieťaťa individuálne
Podnecujeme deti k vyjadrovaniu sa vo vetách, rozvíjame slovnú zásobu, pričom dieťa rozlišujeme anglický a slovenský jazyk. Posilňujeme komunikačné zručnosti v delení sa s druhými a čítaním a prerozprávaním príbehu.(ako je ukázané video na stránke).

Podporujeme deti ku skúmaniu a objavovaniu

Twinkle využíva program zameraný na zážitkové učenie sa detí, aby si rozšírili svoje poznatky vo všetkých oblastiach.
Snažíme sa zvýšiť zvedavosť u detí skúmaním faktov okolo nás, riešiť problémy; dať deťom príležitosť, aby si precvičovali triedenie, rozpoznávanie rovnakých tvarov; použiť kocky a čísla pri počítaní.

Vytváranie si nových priateľov

Vaše deti sa učia schopnosti spolupracovať s druhými deťmi.
Podporujeme spoluprácu u detí; využívame aktivity v malom i veľkom kolektíve, čím sa zameriavame na posilňovanie potreby u dieťaťa v delení sa, komunikácií, kooperácii. Učíme sa, ako sa vcítiť do pocitov toho druhého a správne reagovať.

Vedieme k zásade: V zdravom tele zdravý duch a vedieme k zlepšovaniu motorických zručností u detí

Twinkle usmerňuje a podporuje Vaše dieťa k upevňovaniu hrubej a jemnej motoriky s potrebnými pomôckami.

Podporujeme kreativitu u dieťaťa

Twinkle podporuje deti aby vedeli vyjadriť svoje potreby v jednotlivých činnostiach.

čas aktivity
7:15 - 8:30 Aktivity vedené učiteľkami. Deti sa hrajú individuálne alebo v malých skupinkách, kým všetky deti prídu do škôlky.
8:30 - 9:00 raňajky
9:00 - 10:00 Ranné aktivity, vyrábanie a Smart tabula: Učiteľky vedú spoločné ranné pravidelné aktivity, kalendár, delenie sa, diskusia o plánovaných, prípadne minulých aktivitách.
10:00 - 11:00 Vonkajšie aktivity
11:00 - 11:45 Obed
11.45 - 12:00 deti sa chystajú na spánok resp. oddych
12:00 - 14:30 Odpočinok a stíšenie: deti spia, resp. oddychujú.Predškoláci o 13.00 hod. začínajú s tichými aktivitami.
14:30 - 15:00 Olovrant
15:00 - 15:30 krúžky podľa rozvrhu, tanečný krúžok, španielčina, krúžok pohybových cvičení, výtvarná
15:30-17.00 Deti si vyberajú z množstva vonkajších aktivít